ReadyPlanet.com
LR-e learning

LR-e learning
LR-e learning  เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สถาบันLR เพื่อใช้สำหรับพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ (Human Resource Development) อาทิ  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายผลิต ฯลฯ. โดยนำทฤษฏีและประสบการณ์จริงของอาจารย์ที่เป็นวิทยากรอบรมของหลักสูตรต่างๆ ทั้ง 17 หลักสูตรมาสร้างให้เป็นแบบที่เรียนรู้เข้าใจได้ง่ายแบบ e-learning พร้อมวิธีการวัดผลทดสอบ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรของท่านให้มีคุณภาพและเพิ่มทักษะต่างๆจากการได้รับการเรียนแบบโต้ตอบด้วยระบบ e-learning ทำให้เข้าใจง่ายไม่เบื่อ

LR คืออะไร?
LR คือ ผู้ให้บริการสำหรับบริหารบุคลากรขององค์กร (Human Resource Management)แบบมืออาชีพ ที่จะวางระบบ IT สำหรับ HR ในการบริหารข้อมูลต่างๆ ของ HR การทำประวัติพนักงานทุกฝ่าย การรับพนักงานใหม่ การวางแผนการอบรม การพัฒนาพนักงาน การติดตามพัฒนะทักษะและสมรรถนะของพนักงานทุกฝ่าย รวมทั้งจัดทำหลักสูตร e-learning ที่สร้างจากทฤษฏีและประสบการณ์จริงมาประยุกต์เป็นวีดีโอด้วยระบบ e-learning ที่เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย พร้อมด้วยวิธีการประเมินผล เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับองค์กรของท่าน รวมทั้งหลักจัดทำหลักสูตรต่างๆ ตามที่ท่านต้องการได้โดยทีมงานของ LRตัวอย่าง 
superior supervisor and team developer
ยอดผู้บริหารด้านการพัฒนาความสามารถของลูกน้อง17 หลักสูตรต่างๆมีดังต่อไปนี้
1.หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงานขาย  ( Up selling - e learning) 
หลักสูตรนี้นำเสนอด้วยตัวการ์ตูน ซึ่งจะมีตัวอย่างของการขายสินค้าแบบ up selling ให้ได้ชม จากนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ โดยจะมีการพูดคุยซักถามกันตลอดเวลา บทเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความต้องการและความจำเป้นในการซื้อ  
คลิกดูตัวอย่างบทเรียน Up selling 
-e learning และดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงานขาย ชื่อหลักสูตร Hds - e learning หลักสูตรนี้นำเสนอด้วยตัวการ์ตูน ซึ่งจะมีตัวอย่างของการขายสินค้าแบบ up selling ให้ได้ชม จากนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ โดยจะมีการพูดคุยซักถามกันตลอดเวลา บทเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความต้องการและความจำเป้นในการซื้อ

ทุกหลักสูตรสร้างจากประสบการณ์จริง ที่ได้วัดผลการทดสอบแล้ว

2.หลักสูตร

ทุกหลักสูตรสร้างจากประสบการณ์จริง ที่ได้วัดผลการทดสอบแล้ว

Advertising


การพัฒนาศักยภาพพนักงานขาย
หน้า 1/1
1
[Go to top]