ReadyPlanet.com
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ยกเลิกการเสียภาษีโรงเรือนห้องเช่า
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ปรับภาษีที่ดินใหม่บังคับใช้ปี2562 เริ่มเก็บ 18สิงหาคม 2563เป็นต้นไป
เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะคนทำธุรกิจแล้วยิ่งต้องรู้ให้ชัดแจ้ง หากไม่รู้หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับเงินๆทองๆก็จะตามมา และตามมาแต่ละครั้งจำนวนน่าตกใจ ซึ่งมันจะ
ทำให้นอนไม่หลับไปหลายวัน
"โปรดทำความเข้าใจให้ถูกต้อง"

Advertising
  ภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีที่อยู่อาศัยบ้านหลังหลัก

 มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษี บ้านหลังที่2
น้อยกว่า 50 ล้านบาท ยกเว้น  
50 -100 ล้านบาท  0.05%  
มากกว่า100 ล้านบาท  0.10%  
เพดานภาษี 0.50%  


อัตราภาษีเกษตรกรรม

 มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษี  
น้อยกว่า 50ล้านบาท ยกเว้น  
50 -100 ล้านบาท  0.05%  
มากกว่า100 ล้านบาท  0.10%  
เพดานภาษี 0.20%  

 

Advertising
 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ
ประเด็นแรก การประกอบเกษตรกรรม มีการบรรเทาภาระภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้ทำประโยชน์เกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นภาษีในปี 2563-2565 และตั้งแต่ปี 2566 จะได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท

อัตราภาษีพาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม
 มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษี  
น้อยกว่า 20 ล้านบาท 0.3%  
มากกว่า20 -50 ล้านบาท  0.5%  
มากกว่า50-100 ล้านบาท  0.7%  
มากกว่า100-1,000 ล้านบาท 0.9%  
มากว่า1,000-3,000 ล้านบาท 1.2%
 
 มากกว่า3,000 ล้านบาท  1.5%  


อัตราภาษีที่ดินว่างเปล่า

 ปีที่    มูลค่าทรัพย์สิน  อัตราภาษี
1-3 ตามประเมิน 2.0%
4-6 ตามประเมิน  2.5%
7-9 ตามประเมิน  3.0%
10-12 ตามประเมิน 3.5%
13-15 ตามประเมิน 4.0%
16-18  ตามประเมิน  4.5%
19-21 ตามประเมิน 5.0%

การหามูลค่าของ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งห้องชุด ให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ (ราคาประเมินฯ) ของกรมธนารักษ์มาใช้คำนวณ และสำหรับปี 2563 นี้ให้นำบัญชีราคาประเมินฯ ปี 2559 - 2562 มาใช้

 http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

 
เนื้อหาเพิ่มเติม คลิก
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


 การทำธุรกิจ ต้องรู้เรื่องภาษี รู้ไว้ทำไม? 

รู้ไว้เพื่อทำใจ  รู้ไว้เพื่อทำให้ถูกต้อง  และรู้ไว้เพื่อวางแผนทางการตลาด..
การทำธุรกิจห้องเช่า ภาษีที่ต้องเสียมีอะไรบ้าง? และทำอย่างไร?
1.ภาษีโรงเรือน (เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง)
2.ภาษีเงินได้(รายได้)
3.วิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้
4.เสียภาษีแบบไหนไม่ผิดกฏหมาย 
นอกเหนือจากต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ไม่ใช่นิติบุคคล)แล้ว สิ่งที่เจ้าของห้องเช่าควรรู้ คือ ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมิน

ซ่อมหลังคารั่ว กันสาดรั่ว  แผ่นปิดหลังคารั่ว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2560

รัฐบาลโดย คสช ได้ผ่านร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดันให้มีผลบังคับใช้ ปี 2560 โดยยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี2475 และพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ ปี2508

กฏหมายใหม่นี้ ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทำห้องเช่าอย่างไร?
ยกตัวอย่าง  ภาษีห้องเช่าเดิม(โรงเรือน)จำนวน 40 ห้อง เจ้าของห้องเช่าต้องไปแสดงเจตจำนงค์เพื่อเสียภาษีโรงเรือนในเขตของตน โดยกรอกแบบฟอร์ม และแจ้งจำนวนห้องเช่าที่มีผู้เช่าจริง และราคาค่าเช่า/ห้อง ซึ่งระบบนี้จะมีความคลาดเคลื่อน เช่นแจ้งไม่ตรงบ้าง แจ้งน้อยบ้าง และเมื่อมีการสร้างเพิ่มก็ไม่ได้แจ้ง ทำให้เขต ขาดรายได้.. 
หรือการเช่าอาคารพาณิชย์ ก็แจ้งว่าไม่ได้ให้เช่า หรือหากให้เช่าจริงก็
ทำสัญญาเแจ้งยอดค่าเช่าต่ำ ภาษีโรงเรือนก็จะถูกเก็บน้อยลงตามสัญญาเช่า คือเสียภาษี 12.5%ของค่าเช่าทั้งปี  ซึ่งการเก็บภาษีแบบนี้มีช่องโหว่มาก บางที่เจ้าของอาคารอาจจะไม่ได้เสียภาษีโรงเรือนเลย..ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกัน และผมก็เชื่อว่าผู้ที่ยื่นภาษีก็ต้องการความเสมอภาคกันเป็นธรรมเท่ากัน ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายสบายใจ

Advertising

 

 

 

 

 
Life&Business+

ตัวอย่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง