ReadyPlanet.com
คำถามเกี่ยวกับ SME article

10 คำถามที่พบบ่อยๆสำหรับธุรกิจ SME
SME มักจะพบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ หาคำตอบและทางออกได้ที่นี่..
1)   ทำไมธุรกิจ SME ถึงปิดกิจการได้ง่ายๆ
จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ภาพรวมของธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ตลอดปี 2553
 คาดว่า GDP SMEs จะเติบโตประมาณ 6.5% มีมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการหดตัว 2.4% ในปี 2552
โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออก และนำเข้า รวมถึง ลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคของประชาชนปรับตัวดีขึ้น
โดยมีอัตราจัดตั้งกิจการใหม่ประมาณ 4,000 รายต่อเดือน และปิดกิจการประมาณ 1,000 รายต่อเดือน 

Advertising 
ตอบ
จะเห็นได้ว่าเปิดได้ง่ายก็ปิดได้ง่าย ปิดต่อเดือนสูงถึง 1,000 รายต่อเดือน สาเหตุหลักก็คือผู้ประกอบการยังไม่มีความชำนาญ
และเข้าใจในรายละเอียดในธุรกิจที่เข้าไปทำได้ดี เนื่องจากยังขาดข้อมูลในด้านการตลาด การขาย การบริหารบุคคล การมีระบบควบคุมการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงของลูกค้า หรือคู่ค้า การบริหารการเงินและบัญชี และมีสายป่านสั้น หากดำเนินธุรกิจไปได้สักระยะหาก ยอดขายไม่ได้
หรือ มีลูกหนี้มากก็จะเกิดการขาดเงินทุนหมุนเวียน เป็นเหตุให้จำเป็นต้องเปิดกิจการ

 
2)   เหตุใดธุรกิจ SME ไม่สามารถเติบโตได้ ทำมากยังไงก็ยังอยู่เท่าเดิม ยอดขายไม่เพิ่มขึ้นทำมากว่า 3-10 ปี ก็ไม่ไปไหน 
 เนื่องจากธุรกิจ SME มี ข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น จำนวนพนักงาน ความรู้ความสามารถของพนักงาน
เงินลงทุน การบริหารบุคคล ระบบโครงสร้างองค์กร ต่ำแหน่งหน้าที่ รายละเอียดของเนื้องาน
 
ตอบ
การผลัดดันในองค์กรเติบโตทำได้ยาก หากไม่สามารถจัดวางระบบงานให้ได้มีมาตรฐาน เกิดการแย่งงานเกี่ยงงาน
 สุดท้าย ผู้บริหารไม่สามารถที่จะผลักดันให้องค์กรเจิรญเติบโตได้ เนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวางระบบบริหาร
โครงสร้างองค์กร ระบบควบคุมต่างๆให้ ทีมงานเกิดการพัฒนาเป็นทีมงาน ที่จะผลักดันให้ยอดขายเพิ่มขึ้น


 3)   เหตุใดพนักงานในธุรกิจ SME จึงออกบ่อยๆ ไม่สามารถรักษาพนักงงานเก่งไว้ได้ ทำให้องค์กรอ่อนแอ

ตอบ   เนื่องจากธุรกิจ SME ไม่มีการจัดวางโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน การขึ้นเงินเดือน หรือปรับเงินเดือนขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริหาร และอาจจะต่ำกว่าเงินเดือนมาตราฐานในระบบงานเอกชนขนาดเล็กหรือกลาง ไม่มีระบบการประเมินผลที่ยุติธรรม  ทำให้พนักงานเกิดความน้อยใจหรือไม่พอใจ หรืองานอาจจะยากง่ายหรือมากน้อยแต่ได้รับ ค่าแรงหรือเงินเดือนน้อยกว่าอีกต่ำแหน่งที่งานปริมาณหรือยากน้อยกว่า การกระตุ้นแรงจูงใจโดยการให้ตามความยากง่ายของงานทำได้ลำบากทำให้พนักงงานมักจะลาออก 
4) ทำไมจึงมีของในสต๊อกของธุรกิจ SME จำนวนมาก ที่ไม่สามารถผลักดันออกไปได้ ทำให้เกิดทุนจมจำนวนมากและเกิดความเสียหายของสินค้าค้างสต๊อกเช่น สินค้าหมดอายุ สินค้าขาดคุณภาพ ฯลฯ
ตอบ การบริหารงานด้านการจัดซื้อ การบริหารงานด้านstock จำเป็นต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะสูงในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเจรจาต่อรอง งานบริหารคงคลัง การประสานงานข้อมูลต่างๆกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งหากไม่เข้าใจอย่างถูกต้องก็จะเกิดการสั่งผิดไม่ตรงspec กับลูกค้าที่ต้องการ หรือฝ่ายขาย ทำให้เกิดสินค้าค้างสต๊อก ไม่มีการตรวจนับสต๊อกประจำปี หรือสุมตรวจสอบ มักจะมีปัญหาข้อมูลที่เป็นรายงานและจำนวนของสินค้าในสต๊อกไม่ตรงกัน ไม่มีระบบบริหารจัดการกับสินค้าที่ค้างเป็นรอบๆเพื่อให้เกิดการผลักดันสินค้าที่ค้างออกไป

5) ทำไมมักเกิดการทุจริตในธุรกิจ SMEได้ง่ายและไม่สามารถตรวจสอบหรือป้องกันได้ทัน มักพบว่ามีปัญหาเมื่อพนักงานได้ลาออกไปแล้ว หรือทำความเสียหายมากกว่าที่จะเยี่ยวยาได้ทัน
 
ตอบ เนื่องจากระบบการความคุมไม่ค่อยจะมี หรือมีน้อย การตรวจสอบมักไม่ค่อยมี หรือมีก็ใช้คนภายใน
ทำการตรวจสอบ เมื่อมีการปกผิดสิ่งผิดปกติมักจะช่วยเหลือกัน ทำให้ไม่สร้างป้องกันกัน และเหตุผลหากใช้คนภายนอกตรวจสอบก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง ผู้บริหารไม่เข้าใจขั้นตอนการสุมตรวจ หรือบุคคลการที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดี เพราะต้องมีความรู้ความชำนาญจึงจะสามารถติดตามหรือหาหลักฐานที่ถูกแก้ไข หรือกลบเกี่อนไว้ ให้เผยออกมาได้ และจะต้องไม่เกรงกลัวคำข่มขู่ หรือ บิดพรี้วอ้างโน่นอ้างนี่ได้ดี 
ต่อ>>>
 

***หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาในเบื้องต้น ท่านสามารถส่งคำถามของท่านได้ที่แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างสุดของแต่ละบทความ ซึ่งอจ.วิษณุ ยินดีที่จะตอบกลับทางเมลเท่านั้น

 

 

Advertising

ชื่อ เจ้าของกิจการ :  *
EMAIL :  *
ความต้องการ :
TEL / MOBILE :  *ที่ปรึกษาธุรกิจ

จ้างที่ปรึกษาธุรกิจ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?
การพัฒนาธุรกิจSME1
หมอดูธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ SME 2
คำถาม SME 2
บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME
ทางออกการเงินSME
Totara Social
การพัฒนาพนักงานขององค์กร SME โดย ระบบ HR
การคัดเลือกพนักงานใหม่
การได้รับรองเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แบบแผนการบริการให้คำปรึกษา
ประวัติ ผู้ได้รับอนุญาติ