ReadyPlanet.com
จ้างที่ปรึกษาธุรกิจ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?

 จ้างที่ปรึกษาธุรกิจ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?

 ที่ปรึกษาทำอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายอย่างไร?

บริษัทSME ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าบริษัทเล็กๆไม่มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาเพราะคงมีราคาแพงหรือคงไม่คุ้มค่าจ้างหรือเสียเวลาเพราะที่ปรึกษาคงจะไม่มีความรู้ธุรกิจเท่ากับที่เจ้าของกิจการSME ทำอยู่จะรู้มากกว่าได้อย่างไร..

จริงๆแล้ว อยากจะชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาให้เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ SME ให้ความสำคัญและสนใจในเรื่องนี้ให้มากๆ เพราะอาจจะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตเป็นเท่าตัวหรือขยายกิจการจนเป็นบริษัทใหญ่ๆได้ในอนาคตโดยใช้เวลาที่รวดเร็วซึ่ง การก้าวข้ามปัญหาและอุสรรคของธุรกิจSME ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงนั้น มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษามาช่วยในการทำธุรกิจ

หากจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนการมีที่ปรึกษาก็เหมือนมีขงเบ้งมาทำการแนะนำกล ยุทธและวิธีการที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้แบบมีทางลัดนั้นเอง เพราะอะไรจำเป็นต้องใช้งานที่ปรึกษาธุรกิจ ท่านเจ้าของกิจการSME เคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ คนออกบ่อยๆ ไม่มีระบบสอนงานคนใหม่ เกิดการทุจริตในขนวบการทำงาน พนักงานเก่งๆลาออก สินค้ามีแต่ตัวเดิมๆ อาศัยพนักงานขายหลักที่ขายได้ เมื่อพนักงานขายหลักลาออก บริษัทก็ต้องปิดตัว

หรือการแข่งขันกับคู่แข่ง ต้นทุนเพิ่มขึ้น ในที่สุดก็ไม่ไม่รอด หรือ ขายดี แต่เก็บเงินไม่ได้ หรือ เปิดมาเป็น10 ปี ก็มียอดขายได้เท่านี้ไม่มีโอกาสเติบโต แต่ไม่รู้ว่าจะไปทำธุรกิจอะไรที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ที่ปรึกษาจะช่วยอะไรได้บ้าง และจะจ้างที่ปรึกษาธุรกิจได้อย่างไร จะกล่าวถึงเฉพาะ ที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับ SME

Advertising

 

ที่ปรึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

1. นักวินิฉัย จะทำหน้าที่วินิฉัยข้อมูลต่างๆทุกด้านของSME ประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านการผลิตและสต๊อก ด้านการขายสินค้าและบริการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับคนไข้ที่ป่วย ก็คือ การวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจของSME ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรใช้เวลา 1-3 วันในการเก็บข้อมูลและประมาณหนึ่งอาทิตย์

สำหรับทำรายงานสุรปการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจะทำ SWOT analysis หากพบว่ามีปัญหามากอาจจะต้องทำจัดทำแผนธุรกิจ

2. ที่ปรึกษาธุรกิจเบื้องต้น จะนำแผนของ นักวินิฉัย มาวางแผนแก้ไขปํญหาที่ตรวจพบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาธุรกิจ และทำการให้คำแนะนำ ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน ใช้เวลา 1-6 เดือน

3. ที่ปรึกษาธุรกิจ เชิงลึกและเฉพาะด้าน จัดทำแผนธุรกิจในกรณีที่พบว่ามีปัญหาจะต้องกู้เงินลงทุนเพิ่มให้กับ SME ในคำปรึกษาแนะนำ 1-3 ปี เข้าในคำปรึกษา 1-2 ครั้งต่อเดือน

โดยปกติ ที่ปรึกษาจะคิดค่าบริการแบบจ่ายเป็น manday คือคิดเป็นรายวัน หรือเหมาจ่ายเป็นงานๆตามที่ตกลงหรือเซ็นสัญญากันกับผู้จ้าง ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงลึกหรือเฉพาะด้าน คล้ายกับหมอผ่าตัดหรือหมอที่ชำนาญเฉพาะโรคที่จะรักษา

การจะจ้างที่ปรึกษา สามารถพิจารณาจากงบประมาณของผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ SME ที่จะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

1.การให้คำปรึกษาฟรี หรือบางโครงการอาจจ่ายเพียงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่ง จากที่ปรึกษาธุรกิจหรือที่ปรึกษาจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานส่งเสริมSME เนื่องจากรัฐบาล เห็นว่า SME ยังไม่แข็งแรงทางด้านธุรกิจ และธุรกิจ SME เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก SMEมีให้ปัจจุบันกว่า 2,000,000 ราย และจะมีเพิ่มขึ้นใหม่มากกว่าพันถึงหมื่นรายทุกปี และไปไม่รอดที่จะต้องหยุดกิจการปีๆหนึ่งก็รายพันรายเช่นกัน ซึ่งธุรกิจ SME สามารถจ้างงานลูกจ้าง

แรงงานปีๆหนึ่งหลายล้านคน ซึ่งรัฐบาลจะให้งบมาหลายๆหน่วยงานที่สามารถเข้าไปขอความสนับสนุน ตามโครงการส่งเสิรม SME ด้านต่างๆได้ดังต่อไปนี้

กรมส่งเสริมอุตสหกรรม

http://www.dip.go.th สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

 http://www.sme.go.th สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.ftpi.or.th สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม www.ismed.or.th

2.การจ้างงานที่ปรึกษธุรกิจ ซึ่งสามารถจ้างจากหน่วยงานดังต่อไปนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

www.tpa.or.th

Thai service provider

http://www.thaisp.org/

บริการที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาทำอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายอย่างไร?

การตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาจะคิดเป็นรายวันไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อวันไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานที่รับให้คำปรึกษาและคุณสมบัติของที่ปรึกษา ซึ่งสามารถค้นหาที่ปรึกษาได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

เครือข่ายที่ปรึกษา หรือ เครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider Network : SPN) เป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือระหว่างที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจะมุ่งเน้นการให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (SMEs) เป็นหลัก

การพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา หรือ เครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการให้บริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในปัจจุบันที่ภาครัฐไม่สามารถให้บริการต่างๆ เหล่านี้ต่อวิสาหกิจต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการใช้บริการ ซึ่งการมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง จะก่อให้เกิดศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษา / ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

นอกจากนี้ ประโยชน์ของเครือข่ายที่ปรึกษา หรือ เครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ที่มีต่อผู้รับบริการในมุมมองด้านคุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) และการให้บริการ (Delivery) คือ การที่ผู้รับบริการสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการที่มีมาตรฐานและความ เสี่ยงน้อยของเครือข่าย การทำงานเป็นเครือข่ายทำให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานโดย ลำพัง นอกจากนี้ การมีเครือข่ายสามารถให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือ SMEs ได้มากขึ้น

เครือข่ายที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวการ (Technical and Engineering Consultant Network)

ศูนย์รวมของที่ปรึกษาที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ ด้านวิศวการ การจัดการกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การจัดการพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น http://tech.thaisp.org/

เครือข่ายที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan-shi Network)

ศูนย์ รวมของนักวินิจฉัยที่ทำหน้าที่ให้บริการวินิจฉัยสถานประกอบการ โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพื่อหาปัญหาที่แท้จริง และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การจัดการผลิต การบุคคล การตลาด เป็นต้น พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาองค์กร http://shindan.thaisp.org/

เครือข่ายที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consultant Network)

ศูนย์รวมของที่ปรึกษาที่ให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการบัญชีและการเงิน การบริหารงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อยกระดับวิสาหกิจสู่การบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น http://manage.thaisp.org/

 

บริษัทSME ตัวอย่างที่ใช้ที่ปรึกษาแล้วประสบความสำเร็จ จากบริษัท SME เล็กๆ กลายเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ในปัจจุบัน

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด www.ampolfood.com 

***หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาในเบื้องต้น ท่านสามารถส่งคำถามของท่านได้ที่แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างสุด ซึ่งอ.วิษณุ ยินดีที่จะให้คำปรึกษาในเบื้องต้น

บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME 

 หมอดูุธุรกิจ ช่วยคุณได้จริงไหม?..

Advertising

ชื่อ เจ้าของกิจการ :  *
EMAIL :  *
ความต้องการ :
TEL / MOBILE :  *ที่ปรึกษาธุรกิจ

การพัฒนาธุรกิจSME1
คำถามเกี่ยวกับ SME article
หมอดูธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ SME 2
คำถาม SME 2
บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME
ทางออกการเงินSME
Totara Social
การพัฒนาพนักงานขององค์กร SME โดย ระบบ HR
การคัดเลือกพนักงานใหม่
การได้รับรองเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แบบแผนการบริการให้คำปรึกษา
ประวัติ ผู้ได้รับอนุญาติ