ReadyPlanet.com
การพัฒนาธุรกิจSME1

การพัฒนาองค์กร
การพัฒนาองค์กร  เป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือดีกว่าเดิม เพื่อทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลโดยการสร้างปัจจัยต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ขององค์กร  มีดังนี้
        1.  เพื่อทำให้สมาชิกในองค์กรได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
        2.  เพื่อสร้างและทำให้เกิดความรู้สึกว่าสมาชิกในองค์กรมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน
        3.  เพื่อทำให้สมาชิกในองค์กรสามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นต้น
แนวความคิดในการพัฒนาองค์กร
        1.  แบบปิระมิดคว่ำ                          2.  แบบปิระมิดหงายขึ้น
โครงสร้างการเปลี่นแปลง
การพัฒนาองค์การทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างคน และสังคม (People and Social) โครงสร้าง (Structure)
วิทยาการสมัยใหม่ (Technology) ระบบงาน (Work System)
ให้สอดคล้องกันวงจรในการพัฒนาองค์กร จะมีลักษณะกระบวนการย้อนกลับ โดยเริ่มจากวิเคราะห์องค์กรการวางแผนปฏิบัติการ การสนับสนุนการปฏิบัติการ และการประเมินผล

กระบวนการในการพัฒนาองค์การ
        1.  การรวบรวมข้อมูล (Data collection)
        2.  การวินิจฉัยเบื้องต้น (Initial diagnosis)
        3.  การพิสูจน์ข้อมูล (Data confrontation)
        4.  การวางแผนการปฏิบัติงาน (Action planning)
        5.  การสร้างทีมงาน (Team building)     
        6.  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup development)
        7.  การประเมินและติดตามผล (Appraisal and follow - up
    
รูปแบบในการพัฒนาองค์กร
        1.  การฝึกการรับรู้ หรือการฝึกกลุ่มสัมพันธ์
        2.  การประชุมแบบเผชิญหน้า
        3.  การแสดงบทบาทเป็นการให้สมาชิกได้อธิบายหน้าที่ของตน
        4.  กระบวนการให้การปรึกษา
        5.  การปฏิบัติงานในห้องทดสอบ
        6.  การประสานงานประโยชน์วิเคราะห์

วิธีการในการพัฒนาองค์กร
        1.  รูปแบบสามขั้นตอนของ Kurt Lewin ประกอบด้วยการละลายพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง และการดำรงพฤติกรรมใหม่
        2.  วิธีการของ Larry Greiner กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มักจะเกิดจากเหตุที่สำคัญสองประการ คือ แรงบังคับจากภายนอก และแรงบังคับจากภายใน

คุณลักษณะที่สำคัญของการพัฒนาองค์กร
        1.  การพัฒนาควรจะมีการพัฒนาทุกส่วนขององค์กร
        2.  การพัฒนาองค์กรจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นต้น

 ลักษณะองค์การที่มีประสิทธิภาพ  มีดังนี้
        1.  ทุกคนทำงานโดยมีเป้าหมายและตามแผนงาน
        2.  รูปแบบต้องกำหนดตามวัตถุประสงค์
        3.  การตัดสินใจอยู่ที่ผู้รู้ข้อมูลดีที่สุด มิใช่ตามลำดับชั้นของความรับผิดชอบ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร
        1.  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร          2.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร
        1.  ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับต่าง ๆ
        2.  บุคลากรทุกคนในองค์กร
        3.  ผู้ประสานงานภายในองค์กร
        4.  ที่ปรึกษาภายนอก และที่ปรึกษาภายใน

ผลประโยชน์ของการพัฒนาองค์กร
        การพัฒนาองค์กรนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตในแก่องค์กร  การปฏิบัติงานภายในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอัตราการว่างงาน  การลาป่วย  ลากิจ  ลดความขัดแย้งภายในองค์
การ  ทำให้บุคลากรในองค์การมีความพึงพอใจสูง

ปัญหาของการพัฒนาองค์กร
        1.  ด้านองค์กร                              2.  ด้านผู้บริหารระดับสูง

ความสำเร็จขององค์กร
        1.  ด้านองค์กร
        2.  ด้านผู้บริหารระดับสูง
        3.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาองค์กร

  ความหมายของการพัฒนาองค์กร  การพัฒนาองค์กร (Organization Development) หรือที่เรียกว่า O.D.
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กรเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยการสร้างปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
     วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กร  องค์กรมีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิต คือ มีเกิดมีความเจริญเติบโตมีแก่ มีดับสูญ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้องค์กรมีชีวิตที่สมบูรณ์ และมีชีวิตที่คงอยู่ยาวนานในการพัฒนาองค์กร

รูปแบบการบังคับบัญชา  1. แบบปิระมิดคว่ำ   2. แบบปิระมิดหงายขึ้น
วิธีการในการพัฒนาองค์กร รูปแบบสามขั้นตอนของ Kurt Lewin ซึ่งประกอบด้วยการละลายพฤติกรรม (Unfreezing)
การเปลี่ยนแปลง (Changing) การดำรงพฤติกรรมใหม่ (Refreezing)
     คุณลักษณะที่สำคัญของการพัฒนาองค์กร 
การพัฒนาควรจะมีการพัฒนาทุกส่วนขององค์กร  มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้ใช้ศักยภาพ หรือสติปัญญาอย่างเต็มที่
ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร การพัฒนาองค์กรจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก
และกระทำการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนาน    ซึ่งทำให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามจุดมุ่งหมายขององค์กร
     ลักษณะองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะองค์กรที่มีประสิทธิภาพองค์กรที่มีประสิทธิภาพ หรือองค์กรที่มีสุขภาพที่ดีจะมีลักษณะดังนี้
ทุกคนทำงานโดยมีเป้าหมาย  รูปแบบองค์กรต้องกำหนดตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  การตัดสินใจดำเนินงานต่าง ๆ ในองค์การขึ้นอยู่กับที่ผู้รู้ข้อมูลดีที่สุด
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร
มีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเทคนิค และกรรมวิธีการในการปฏิบัติงานระบบการวินิจฉัยสั่งการ
การจูงใจการสื่อสารข้อความ  และระบบในการให้รางวัลมีความจำเป็นต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เหมาะสมซึ่งถ้าผู้บริหารในองค์กรได้มีการตระหนักถึงความต้องการนี้อย่างแท้จริงแล้ว  องค์กรก็อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการพัฒนาองค์กรมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบทบาทต่าง ๆ เอง 
องค์กรที่ยังไม่เหมาะสมและขาดความชัดเจน
     การสร้างบรรยากาศในการพัฒนาองค์กร  มีความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันมีการร่วมมือในการทำงาน มีความเปิดเผยและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการสร้างทีมงานที่ดีก่อให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่  มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ หรืองานที่ได้รับมอบหมายมีการกระจายอำนาจ มีการมอบหมายงานที่ดี    

***หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาในเบื้องต้น ท่านสามารถส่งคำถามของท่านได้ที่แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างสุดของแต่ละบทความ ซึ่งอ.วิษณุ ยินดีให้คำปรึกษา

 

 

Advertising

 

 


ชื่อ เจ้าของกิจการ :  *
EMAIL :  *
ความต้องการ :
TEL / MOBILE :  *ที่ปรึกษาธุรกิจ

จ้างที่ปรึกษาธุรกิจ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?
คำถามเกี่ยวกับ SME article
หมอดูธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ SME 2
คำถาม SME 2
บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME
ทางออกการเงินSME
Totara Social
การพัฒนาพนักงานขององค์กร SME โดย ระบบ HR
การคัดเลือกพนักงานใหม่
การได้รับรองเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แบบแผนการบริการให้คำปรึกษา
ประวัติ ผู้ได้รับอนุญาติ