ReadyPlanet.com
การทำงานของจิต เลขเด็ด วิธีหาเลขเด็ด

 ปรารถนาสิ่งใด ให้ใจบอกกับจิตของตน
แล้วจิตจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ

เลขเด็ด!!

เมื่อถูกขอ เลขเด็ด ข้าพเจ้าก็จัดให้

เลขเด็ดคือ 1+1=1  หรือ 111

1 คือ ใจ(ตัวสร้างความรู้) + 1คือ คิดสัมผัสจิต(กระบวนการสร้างความรู้)=1 คือ จิต(ตัวรู้)
ใจ+คิด=จิตรู้ (เลขเด็ดอยู่ในนี้)
Advertising

 

หมายความว่า เมื่อ เราต้องการสิ่งใด ใจก็คิดถึงสิ่งนั้น และจิตก็รับรู้ด้วยเช่นกัน เมื่อจิตรับรู้จิตก็ทำงานให้  แต่ถ้าใจไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิ ไม่มีพลัง ไม่ตอกย้ำไม่ทบทวน ไม่ศรัทธา  จิตก็ทำงานล้มเหลว
ตลอดเวลาทุกขณะเราต้องเชื่อมโยงทำปฏิสัมพันธ์กับจิตให้มากที่สุด เพื่อให้จิตช่วยทำงานให้สำเร็จ

 จิต แบ่งออกเป็น

จิตสำนึก(Conscious mind) คือ มีความรู้สึกตัวว่า กำลังทำอะไร (มีสติ )

จิตใต้สำนึก(Subconscious mind)  คือ  สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เช่น การพูดออกมาโดยไม่ตั้งใจ  ยิ้มคนเดียวโดยไม่รู้ตัว ความเศร้าเมื่อคิดถึงอดีต ความกลัวบางอย่าง(ไม่มีสติ)

จิตไร้สำนึก(unconscious mind) เป็นจิตเดิมและจิตใหม่ที่เกิดจากการเก็บกดไว้ เป็นการกระทำที่ไม่รู้สึกตัวเลย ไม่มีเหตุผล เช่น   การเข้าทรง นอนละเมอ ความฝัน ความอิจฉา  (ไม่มีสติ) ความชอบ ความไม่ชอบ  จิตไร้สำนึกเป็นตัวหลักที่ขับเคลื่อนชีวิตให้มีพฤติกรรมออกมา
ส่วนจิตที่ไม่มีอารมณ์ ไม่โลภ ไม่โกธร ไม่เกลียด ไม่หลง  ไม่เมตตา คือจิตเดิมที่ผ่านการขัดเกลาแล้ว

จิตเหนือสำนึก(Supra-conscious mind) เช่น ผู้มีญาณพิเศษ  ผู้มีสัมผัสพิเศษ  เช่น มีรางสังหรณ์ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น  (มีสติ) เข้าถึงโดยการทำสมาธิ

จิตทำงานอย่างตรงไปตรงมา ตามความปรารถนาของผู้เป็นนาย

แต่ผู้เป็นนาย กลับไม่เข้าใจเรื่องของจิต อีกทั้งยังสร้างความสับสนให้กับจิต 

 ศาสตร์แห่งจิต นำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต

   พิธีกรรม จำเป็นไหม

พิธีกรรม มีไว้เพื่ออะไร  มีไว้เพื่อ เป็นเครื่องมือช่วยให้ความต้องการเกิดความสำเร็จ

คนรุ่นใหม่ห่างไกลพิธีกรรมมากขึ้น เพราะเข้าใกล้ความจริง เข้าใกล้ข้อเท็จจริงมากขึ้น

ที่ผ่านมาเราจะพบเห็น ผู้คนมากมายมีพิธีกรรมของตนตามความเชื่อความศรัทธา  เช่น บางคนเชื่อศรัทธาวัตถุ  บางคนเชื่อภูตผีเทวดา .บางคนเชื่อมากมาย...  ซึ่งความเชื่อทั้งหลายแม้จะแตกต่างกัน แต่เมื่อผ่านพิธีกรรมแล้ว ปลายทางคือ สิ่งเดียวกัน เพราะปลายทางของ พิธีกรรม คือ การแสดงเจตจำนง(ความต้องการ)ของตนผ่านพิธีกรรม ด้วยใจที่ศรัทธา ไปยัง จิตสากล หรือจิตจักรวาล เพื่อโน้มนำไปสู่ความสำเร็จ

ต่อมาได้มีการศึกษาถึง สาเหตุของความสำเร็จ พบว่าพิธีกรรมนั้นเป็นการเน้นย้ำ กระบวนการทำงานของจิตให้เกิดการโน้มนำ  พิธีกรรมต่างๆที่ไม่จำเป็นก็ถูกยกเลิกไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า พิธีกรรมจะหมดสิ้นไปในอนาคต  เพราะการขาดพิธีกรรม จะทำให้เป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม การไม่รู้กระบวนการทำงานของจิต บางทีก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าผู้ที่รู้แล้วไม่นำความรู้นั้นไปปฏิบัติ
Advertising

สร้างความสำเร็จ ด้วยพิธีกรรม
พิธีกรรมที่ดีที่สุดคือ พิธีกรรมการขบคิด

สิ่งที่ต้องเตรียม คือ ความคิดที่ดีงาม  ความศรัทธา พิธีกรรม

สาระของพิธีกรรม  สรรเสริญสรรพสิ่ง  ปฏิญาณตนต่อสรรพสิ่ง  กำหนดความต้องการต่อสรรพสิ่ง แผ่เมตตาต่อสรรพสิ่ง

1.กล่าวคำ สรรเสริญและกล่าวขอบคุณต่อสรรพสิ่ง  ดังนี้ 
ข้าพเจ้าขอเครารพต่อพระศาสดาของทุกศาสนา ขอเคารพพระธรรมคำสอนของทุกศาสนา และสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งไกล้และไกลทั้งบนและล่าง ที่สร้างประโยน์ต่อสังคมและข้าพเจ้า    ข้าพเจ้าขอขอบคุณต่อทุกๆสรรพสิ่งด้วยใจที่ศรัทธาในความดีงาม กล่าว 1-3 จบ จงกล่าวด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในจิตของตน

2.กล่าวคำ ปฏิญาณตนต่อสรรพสิ่ง
ข้าพเจ้าจะเรียนรู้และปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เป็นผู้ที่ศรัทธาในความดีงามของตนเองและผู้อื่น เป็นผู้มีความคิดที่ดีงาม ไม่เอารัดเอาปรับผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีเมตตา รู้จักการแบ่งปัน รู้จักการให้อภัย เป็นผู้มีความกล้าในสิ่งที่ดี.............กล่าว 1-3 จบ จงกล่าวด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในจิตของตน

3.กล่าวคำกำหนดความต้องการต่อสรรพสิ่ง ต้องระบุความต้องการให้ชัดเจน

ขอให้การค้าขายดี มีลูกค้าเยอะๆ

ขอให้ที่ดิน ที่ประกาศขายขายได้

ขอให้ลูกสอบได้(อันนี้ห้ามใช้เพราะละเมิดการกระทำของคนอื่น แต่สามารถกล่าวโน้มนำจิตผู้อื่นได้ เช่น ขอให้เขามีจิตที่เมตตา)กล่าว1-3 จงกล่าวด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในจิตของตน

4.กล่าวคำ แผ่เมตตาต่อสรรพสิ่ง
บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามี ขอมอบให้กับสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ใกล้และไกล ทั้งสูงและต่ำ จงมารับเอาไปเพื่อให้เกิดความเจริญ ฯลฯ(กิจกรรมนี้เรียกว่า การทำบุญให้กับสรรพสิ่งด้วยบุญ หรือ ทำบุญด้วยบุญ) กล่าว 1-3 จงกล่าวด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในจิตของตน

 การปฏิบัติ ไม่ต้องมีวัตถุใดๆ ไม่ต้องจุดธูปเทียน ไม่ต้องพนมมือ ไม่ต้องมีบทสวด เพียงแต่อยู่ในความสงบ ยืนก็ได้ นั่งก็ได้  นอน ก็ได้  ขอเพียงมีสมาธิที่จะอ่าน คำกล่าวนั้น ด้วยความศรัทธา
ขอให้สังเกตสิ่งที่เปลื่ยนแปลง เมื่อทำอย่างตั้งใจ

เวลา ปฏิบัติ

ทุกเช้าและก่อนนอน เป็นอย่างน้อย หรือทุกยามว่างเป็นการเสริม  เมื่อจิตรับรู้ก็จะทำในสิ่งที่เราต้องการ และเมื่อสรรพสิ่งรอบๆตัวเราได้รับรู้ก็จะหนุนส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จได้โดยง่าย

จงปฏิบัติดังที่กล่าวมา ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในจิตของตนเองทุกๆวัน ชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความเจริญ

แนะนำอ่าน
วิถีจิตสู่ความสำเร็จ

Advertising

 

 
About lifeชีวิตแบบไหน?

วิธีทำให้จิตสะอาด
สูตรสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต
การสูญพันธุ์ของมนุษย์
ใจ..มีไว้ทำอะไร?
พลังแห่งความสุข
วิธีแก้กรรม กรรมเก่า กรรมใหม่ ปิดกรรม article
จิตคืออะไร? ใจคืออะไร? article
ความฝันที่อันตราย article
สิ่งที่ไปสู่ความสำเร็จ
วิธีสร้างกำลังใจ ไม่ให้ใจท้อ
โลกจะแตกจริงหรือ? article
ทำบุญอาจได้บาป-1
ทำบุญอาจได้บาป 2
กู้จิตฟุ้งซ่าน 1
กู้จิตฟุ้งซ่าน 2
เรียนศาสตร์แห่งจิต
ศรัทธาคืออะไร?
จิตเป็นกลาง
จิตสากล
การทำงานของเหล่าเทพและสิ่งศักด์สิทธิ์
ฉันตายเพราะความรัก
ธรรมชาติที่เลวร้ายในตัวเรา
ทำไมต้องทำอย่างนี้!
เกิดมาทำไม? อยู่เพื่ออะไร?
ปฏิหาริย์ชีวิต
Life Design
ศิลปะการดำรงอยู่
ชีวิตมีอะไร?
ศิลปะการครองเรือน
ซินโดรม-ปวดไหล่ ปวดคอ
การสร้างบุคลิกภาพ
แมวกับความรัก
วิญญาณลี้ลับ
โชคชะตา
ชะตาชีวิต
ฉันคือใคร
วาสนาคืออะไร?
The power of Promise
ส่องกล้องตรวจลำไส้
ธรรมคลายเครียด โดยพระมหาสมปอง
FAITH? ศรัทธาคืออะไร?
กรดไหลย้อน
รากบุญ..อำนาจที่คุณสัมผัสได้
วิธีทำเสน่ห์ยาแฝด
ดับไฟ กาม
เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว
ศาสนาคืออะไร?
คิดอย่างไรให้รวย..
ความสุขอยู่ที่ไหน? ตอน ค้นหาความสุข
ความสุขอยู่ที่ไหน?
ความลับของกรรม
สังคมวุ่นวาย สังคมมีแต่เรื่องร้ายๆ ทำอย่างไรดี?
คิดอย่างไร..ให้ถูกวิธี
ทำธุรกิจให้มีกำไร และทำกำไรให้กับชีวิต
คำอวยพรวันเกิด
กล่องคุ้มภัยชีวิตไม่ทำงาน
ทำไม ไม่รวย
แบบสำรวจตัวเอง
บุญแบ่งกันได้ไหม?
ชีวิตคืออะไร?
ปิดล้างกรรม
เสพสุขอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์
สาเหตุโรคร้ายต่างๆ
วิธีแก้กรรม
ทำไมเขาไม่เข้าใจเรา?
ลบความทรงจำ
สังคมอันตราย
คาถา
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร
มะเร็งรักษาได้จริงหรือ?
อย่าใช้ความไร้เดียงสา ถามหาความรัก
ไสยศาสตร์ อำนาจจิต
วิถีจิตสู่ความสำเร็จ
มนุษย์ต่างดาวคืออะไร? มาจากไหน?
แผนที่ชีวิต
ฉันถูกกลั่นแกล้ง
ศาสตร์แห่งจิต ปัญญาแห่งปัญญา